123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Indonezja 2016

In­do­nez­ja – to piąty (po Singapurze, Ma­lez­ji, Lao­sie i Taj­lan­dii) kraj, któ­ry od­wie­dzi­my w naj­bliż­sze wa­ka­cje. Kraj o łą­cznej po­wie­rzchni pra­wie 2 mln km kwad­ra­to­wych (7 ra­zy więk­szy od Pol­ski) z 240 mln miesz­kań­ców. Kraj wy­spiar­ski (po­nad 17 tys. wysp). My od­wie­dzi­my Ja­wę – je­dną z pię­ciu (Su­ma­tra, Ja­wa, Bor­neo, Ce­le­bes i No­wej Gwi­nea) du­żych wysp In­do­nez­ji. Pod wzglę­dem po­li­tycz­nym – In­do­nez­ja to re­pub­li­ka, a do­mi­nu­ją­cą re­li­gią jest is­lam (86%). W cza­sach ko­lo­nial­nych te­re­ny In­do­nez­ji by­ły za­ję­te przez Ho­len­drów, któ­rzy uzna­li nie­pod­leg­łość kra­ju w ro­ku 1949.

Na te­re­nie Ja­wy pa­nu­je kli­mat tro­pi­kal­ny z po­rą mon­su­no­wą (od paź­dzier­ni­ka do ma­ja) i po­rą su­chą (od czer­wca do wrześ­nia). Bę­dzie­my w po­rze su­chej, spo­dzie­wa­my się tem­pe­ra­tur od 24 do 30 stop­ni.

Ze wzglę­du na du­żą roz­ciąg­łość rów­no­leż­ni­ko­wą (pra­wie 5 tys. km) – czas w In­do­nez­ji jest od UTC+7 do UTC+9. Na Ja­wie – w Dża­kar­cie jest UTC+7, a na Ba­li – UTC+8, czy­li bę­dzie od 5 do 6 go­dzin póź­niej niż w Pol­sce (w Polsce latem jest UTC+2). Bę­dzie­my je­chać mniej wię­cej wzdłuż rów­no­leż­ni­ka siód­me­go (pod rów­ni­kiem), oko­ło 800 km od rów­ni­ka. Po­nie­waż w In­do­nez­ji nie sto­su­je się cza­su let­nie­go – bę­dzie pra­wie jak na rów­ni­ku – dzień od szó­stej ra­no do 18 wie­czo­rem z błys­ka­wicz­ny­mi (kil­ku­mi­nu­to­wy­mi) wscho­da­mi i za­cho­da­mi.

Po­wie­rzchnia Ja­wy – to 126 tys. km kwad­ra­to­wych, czy­li mniej niż je­dna trze­cia po­wie­rzchni Pol­ski. Na tej po­wie­rzchni ży­je po­nad 100 mln miesz­kań­ców. Na wy­spie le­ży sto­li­ca In­do­nez­ji – Dża­kar­ta (8,5 mln miesz­kań­ców). Stąd wró­ci­my do kra­ju. Na­to­miast zwie­dza­nie roz­po­cznie­my od Ba­li – ma­łej wy­sep­ki są­sia­du­ją­cej z Ja­wą. Tam wy­lą­du­je­my na lot­nis­ku w Den­pa­sar – sa­mo­lo­tem le­cą­cym z Ban­gko­ku w dniu 06.08.2016.

Wa­lu­tą w In­do­nez­ji jest ru­pia in­do­ne­zyj­ska. Za je­dne­go do­la­ra ame­ry­kań­skie­go do­sta­nie­my oko­ło 13,5 tys. ru­pii in­do­ne­zyj­skich.

Plan wyprawy jest następujący:

 

Jawa. Indonezja.

 1. 06.08.2016. Lą­do­wa­nie w Den­pa­sar. Prze­jazd do ho­te­lu w Kuta. Noc­leg w Kuta.
 2. 07.08.2016. Prze­jazd do Ba­nyu­wan­gi. Noc­leg w Ba­nyu­wan­gi.
 3. 08.08.2016. Zwie­dza­nie Mt Ijen. Noc­leg w Ka­li­ba­ru.
 4. 09.08.2016. Prze­jazd do To­sa­ri. Noc­leg w Ta­sa­ri.
 5. 10.08.2016. Zwie­dza­nie Mt. Bro­mo. Prze­jazd do Sa­ran­gan. Noc­leg w Sa­ran­gan.
 6. 11.08.2016. Prze­jazd do Yo­gya­kar­ta. Noc­leg w Yo­gya­kar­ta.
 7. 12.08.2016. Zwie­dza­nie Yo­gya­kar­ty. Noc­leg w Yo­gya­kar­ta.
 8. 13.08.2016. Prze­jazd do Wo­no­so­bo. Noc­leg w Wo­no­so­bo.
 9. 14.08.2016. Prze­jazd do Ta­sik­ma­laya. Noc­leg w Ta­sik­ma­laya.
 10. 15.08.2016. Prze­jazd do Ban­dung. Noc­leg w Ban­dung.
 11. 16.08.2016. Prze­jazd do Su­ka­bu­mi. Noc­leg w Su­ka­bu­mi.
 12. 17.08.2016. Prze­jazd do Dża­kar­ty. Noc­leg w Dża­kar­cie.
 13. 18.08.2016. Zwie­dza­nie Dża­kar­ty. Noc­leg w Dża­kar­cie.
 14. 19.08.2016. Prze­jazd na lot­nis­ko w Dża­kar­cie.

 

Wschód słońca nad Bromo (ten dymiący). Za nim najwyższy czynny wulkan Indonezji – Semeru. Na pierwszym planie, nieco po prawej – nieczynny wulkan Batok. Indonezja.Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games
W