123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Poniedziałek – 08.08.16

Dziś zwiedzamy wulkan Ijen.

Sa­fa­ri dzień dwudziesty siódmy – Indonezja dzień trzeci – Ijen

Wstajemy o 3.30. O 4.00 ruszamy sa­mo­cho­dem te­re­no­wym do Park Ran­ger Sta­tion gó­ry Ijen w miej­sco­wo­ści Pal­tu­ding.

 

Droga do krateru Ijen. Jawa Wschodnia. Indonezja.

Tu mamy śniadanie i po nim roz­po­czy­na­my siedmiokilometrowy treking do kaldery wulkanu. Jest ciężko, ale dajemy radę i koło ósmej cieszymy oczy niesamowitymi widokami.
Zdjęcia oczywiście są :-) (ale na razie na twardym dysku :-) ).

Kolo południa wracamy do hotelu.


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games