123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Poniedziałek – 15.08.16

Po śnia­da­niu je­dzie­my do Bandung.

 

Odcinek Tasikmalaya – Bandung. Jawa Zachodnia. Indonezja.

Po drodze zwiedzamy Kam­pung Na­ga (słowo kam­pung – oznacza wios­kę, a na­ga – wie­lo­gło­wego węża) – wios­kę-skansen, w której zachowano tradycyjny – wiejski sposób ży­cia. Wios­ka jest do­mem dla 110 ro­dzin i leży nad rzeką w głębokiej dolinie, otoczona górami. Scho­dzi­my do niej scho­da­mi o 360 stop­niach.

Dalej jedziemy zwie­dzić Can­di Can­gkuang, je­dy­ną świą­ty­nię hin­dui­stycz­ną na Ja­wie Za­cho­dniej. Świą­ty­nia znaj­du­je się na ma­łej wy­spie w środ­ku je­zio­ra Can­gkuang w wios­ce Kam­pung Pu­lo. Po dojechaniu do jeziora przesiadamy się na bambusową tratwę i płyniemy na wyspę zwie­dzić świą­ty­nię, któ­ra została tam zbudowana w ósmym wieku.

Sa­fa­ri dzień trzydziesty czwarty – Indonezja dzień dziesiąty – Bandung


Miejsce zakwaterowania:Bandung (ang. Bandung)
Liczba mieszkańców:2,5 mln
Wysokość n.p.m.:768 m
Średnie temperatury:dzień: 28 °C, noc: 23 °C
Liczba noclegów:1
Odległość od poprzedniego postoju:124 km


Jesteśmy zakwaterowani w hotelu Meize.


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games