123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Sobota – 13.08.16

Ko­lej­ny po­stój – to gór­ska miej­sco­wość Wo­no­so­bo. W dro­dze zwie­dza­my świą­ty­nię Bo­ro­bu­dur, je­den z naj­le­piej za­cho­wa­nych za­byt­ków na świe­cie, wy­mie­nia­ny ja­ko je­den z cu­dów świa­ta, zbu­do­wa­ny na przełomie siód­me­go i ós­me­go wie­ku przez dy­na­stię Sai­len­dra. Bo­ro­bu­dur przez oko­ło pół­to­ra wie­ku był du­cho­wym cen­trum bud­dyz­mu na Ja­wie, po­tem był za­pom­nia­ny aż do je­go po­no­wne­go od­kry­cia w XVIII wie­ku.

 

Odcinek Yogyakarta – Wonosobo. Jawa Środkowa. Indonezja.

Po południu dojeżdżamy do Wonosobo – górskiego miasto otoczonego aktywnymi wulkanami.

Sa­fa­ri dzień trzydziesty drugi – Indonezja dzień ósmy – Wonosobo


Miejsce zakwaterowania:Wonosobo
Liczba mieszkańców:100 tys.
Wysokość n.p.m.:2250 m
Średnie temperatury:dzień: 28 °C, noc: 23 °C
Liczba noclegów:1
Odległość od poprzedniego postoju:95 km


Po zakwaterowaniu się w hotelu Surya Asia je­dzie­my na wzgó­rza Dieng Pla­teau, po­ło­żo­ne 2000 me­trów nad po­zio­mem mo­rza. Tam zwiedzamy rui­ny naj­star­szej hin­dus­kiej świą­ty­ni na Jawie, a następnie kra­ter Si­ki­dang z bulgoczącym, wrzą­cym bło­tem i wydobywającymi się z niego ga­zami zawierającymi związki siarki. Trzeba uważać, żeby się nie zatruć, ale zdjęcia są :-).
Ta strona nie była jeszcze komentowana (pokaż wszystkie komentarze).

Skomentuj tę stronę (komentarz do 1000 znaków)*:

Kod weryfikujący:
Tu wpisz kod weryfikujący*:
Pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games