123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Niedziela – 07.08.16

Plan na dziś, to prze­je­chać z Ku­ta do Banyuwangi na Jawie:

 

Odcinek Kuta – Banyuwangi. Indonezja.

Po śnia­da­niu ru­sza­my na wy­pra­wę. Odwie­dza­my świą­ty­nię Ta­nah Lot. Po­tem wzdłuż wscho­dnie­go wy­brze­ża je­dzie­my do prze­pra­wy pro­mo­wej w Gi­li­ma­nuk.

Sa­fa­ri dzień dwudziesty szósty – Indonezja dzień drugi – Ba­nyu­wan­gi


Miejsce zakwaterowania:Banyuwangi (ang. Banyuwangi)
Liczba mieszkańców:100 tys.
Wysokość n.p.m.:9 m
Średnie temperatury:dzień: 26 °C, noc: 24 °C
Liczba noclegów:2
Odległość od poprzedniego postoju:146 km


Je­steś­my za­kwa­te­ro­wa­ni w ho­te­lu Ke­ta­pang In­dah.Ta strona nie była jeszcze komentowana (pokaż wszystkie komentarze).

Skomentuj tę stronę (komentarz do 1000 znaków)*:

Kod weryfikujący:
Tu wpisz kod weryfikujący*:
Pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games