123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Środa – 10.08.16

O trzeciej w nocy ruszamy samochodem terenowym do punktu widokowego niedaleko wulkanów BromoSemeru (2700 m n.p.m.). Tam czekamy na wschód słońca nad wulkanami:

 

Odcinek Ngadisari – Bromo. Jawa Wschodnia. Indonezja.

Następnie jedziemy do kaldery wulkanu Bromo. Wulkan jest czynny i co kilkanaście sekund wydaje z siebie potężne pomruki. Nad kraterem unosi się chmura pyłu i zapach siarki. Wokół krajobraz księżycowy, wszystko pokryte jest pyłem wulkanicznym. Wchodzimy na kalderę wulkanu. Wnętrze kaldery wypełnione jest dymem i pyłem. Nic nie widać, ale jedno jest pewne – stamtąd nie ma powrotu. Robię kilka zdjęć, nagrywam pomruki i kolejny silniejszy podmuch siarkowodoru zmusza mnie do powrotu. Zdjęcia są :-).

Po po­wro­cie do ho­te­lu i śnia­da­niu jedziemy do miej­sco­wo­ści Sa­ran­gan po­ło­żo­nej na zbo­czu Mt. La­wu. Do prze­je­cha­nia mamy oko­ło 260 km w gó­rzy­stym te­re­nie i zajmuje to nam praktycznie cały dzień:

 

Odcinek Ngadisari – Sarangan. Jawa Środkowa. Indonezja.


Sa­fa­ri dzień dwudziesty dziewiąty – Indonezja dzień piąty – Sarangan


Miejsce zakwaterowania:Sarangan
Liczba mieszkańców:mała miejscowość
Wysokość n.p.m.:1827 m
Średnie temperatury:dzień: 25 °C, noc: 21 °C
Liczba noclegów:1
Odległość od poprzedniego postoju:260 km


W ho­te­lu Te­la­ga Mas (leżącym w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora) kwaterujemy się po osiemnatej. Jest już zupełnie ciemno i dziś nie będzie już żadnych zdjęć. Może jutro rano uda się zrobić jakąś dokumentację fotograficzną tego miejsca.

Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games