123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Środa – 17.08.16

Po­wo­li zbli­ża­my się do koń­ca wy­pra­wy do In­do­nez­ji. Plan na dziś, to prze­je­chać z Su­ka­bu­mi do Dża­kar­ty:

 

Odcinek Sukabumi – Dżakarta. Jawa Zachodnia. Indonezja.

W dro­dze za­trzy­mujemy się w Bo­gor, gdzie zwie­dza­my świa­to­wej kla­sy ogród bo­ta­nicz­ny. Ogród po­wstał w 1817 ro­ku i za­wie­ra po­nad 15 tys. ga­tun­ków tro­pi­kal­nych roś­lin z ca­łe­go świa­ta ros­ną­cych na 87 hek­ta­rach. W ogro­dzie roś­nie też po­nad 400 palm i 5 tys. drzew.

Sa­fa­ri dzień trzydziesty szósty – Indonezja dzień dwunasty – Dżakarta dzień pierwszy


Miejsce zakwaterowania:Dżakarta (ang. Jakarta)
Liczba mieszkańców:9,8 mln
Wysokość n.p.m.:4 m
Średnie temperatury:dzień: 32 °C, noc: 25 °C
Liczba noclegów:2
Odległość od poprzedniego postoju:116 km


W Dżakarcie kwaterujemy się w hotelu Capsule Old Batavia koło godziny szesnastej i do wieczora mamy czas wolny. Jutro zwiedzanie Dżakarty i wieczorem wylot do kraju.
Ta strona nie była jeszcze komentowana (pokaż wszystkie komentarze).

Skomentuj tę stronę (komentarz do 1000 znaków)*:

Kod weryfikujący:
Tu wpisz kod weryfikujący*:
Pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games