123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Środa – 10.08.16

O trzeciej w nocy ruszamy samochodem terenowym do punktu widokowego niedaleko wulkanów BromoSemeru (2700 m n.p.m.). Tam czekamy na wschód słońca nad wulkanami:

 

Odcinek Ngadisari – Bromo. Jawa Wschodnia. Indonezja.

Następnie jedziemy do kaldery wulkanu Bromo. Wulkan jest czynny i co kilkanaście sekund wydaje z siebie potężne pomruki. Nad kraterem unosi się chmura pyłu i zapach siarki. Wokół krajobraz księżycowy, wszystko pokryte jest pyłem wulkanicznym. Wchodzimy na kalderę wulkanu. Wnętrze kaldery wypełnione jest dymem i pyłem. Nic nie widać, ale jedno jest pewne – stamtąd nie ma powrotu. Robię kilka zdjęć, nagrywam pomruki i kolejny silniejszy podmuch siarkowodoru zmusza mnie do powrotu. Zdjęcia są :-).

Po po­wro­cie do ho­te­lu i śnia­da­niu jedziemy do miej­sco­wo­ści Sa­ran­gan po­ło­żo­nej na zbo­czu Mt. La­wu. Do prze­je­cha­nia mamy oko­ło 260 km w gó­rzy­stym te­re­nie i zajmuje to nam praktycznie cały dzień:

 

Odcinek Ngadisari – Sarangan. Jawa Środkowa. Indonezja.


Sa­fa­ri dzień dwudziesty dziewiąty – Indonezja dzień piąty – Sarangan


Miejsce zakwaterowania:Sarangan
Liczba mieszkańców:mała miejscowość
Wysokość n.p.m.:1827 m
Średnie temperatury:dzień: 25 °C, noc: 21 °C
Liczba noclegów:1
Odległość od poprzedniego postoju:260 km


W ho­te­lu Te­la­ga Mas (leżącym w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora) kwaterujemy się po osiemnatej. Jest już zupełnie ciemno i dziś nie będzie już żadnych zdjęć. Może jutro rano uda się zrobić jakąś dokumentację fotograficzną tego miejsca.Ta strona nie była jeszcze komentowana (pokaż wszystkie komentarze).

Skomentuj tę stronę (komentarz do 1000 znaków)*:

Kod weryfikujący:
Tu wpisz kod weryfikujący*:
Pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games